Полска знаме

Од вкупниот 123 полскиот национално малцинство избирачи запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 48 избирачи или 39,02%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 48 избирачи или 39,02%. Валидните листи беа 48, или 100,00%. Неважечки гласачки ливчиња 0, или 0,00%.

На сите избори на националните малцинства во Загреб, тие беа далеку од најинтензивните избори, а на гласачите беше висок, особено кога ќе се спореди со одзивот на другите национални малцинства.

Walentyn Лончариќ и нејзиниот заменик EWA Мајсторовиќ и Јоланта Sychowski KAVEDŽIJA и нејзиниот заменик Изабела GLAVIĆ очигледно доведе многу активна кампања, кога на изборите се привлечат уште 40 отсто од Полјаците. Лончариќ и Мајсторовиќ се победи со 27 гласовите, додека нивните ривали тврдеа 21 глас.