Германско знаме

Од вкупниот 232 гласачите германското малцинство запишани во Избирачкиот список во Загреб, гласањето се приближуваше 16 избирачи или 6,90%, од кои на гласачките ливчиња гласаа 16 избирачи или 6,90%.

Валидните листи беа 15, или 93,75%. Неважечки гласачки ливчиња 1, или 6,25%.

Кандидатот за избор на претставник на германското национално малцинство во градот Загреб не беше полн. На изборите беа номинирани само Јасминка Петтер и неговиот заменик Конрад Пушкариќ, така што тие беа без поголема неизвесност и избор.