Центар во Цветни и 20 на Боговиќ. Мај 2017. Фото: Катарина Канчељак